Werkzaamheden voor tijdelijk opvangcentrum asielzoekers in Hardenberg van start

26 april 2016 Nieuws

De werkzaamheden voor het realiseren van het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in plangebied Heemserpoort in Hardenberg zijn gestart.

 Omgevingsvergunning

Op 8 maart 2016 heeft het college van B&W besloten aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen om in plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg in Hardenberg voor een periode van vijf jaar een asielzoekerscentrum te realiseren.

De omgevingsvergunning voorziet in een asielzoekerscentrum met plek voor 700 vluchtelingen. Daarnaast komen er 50 bufferopvangplaatsen, die na instemming van het college van B&W gebruikt mogen worden.

Omgevingsvergunning in werking getreden

Vorige week is de bezwaartermijn van zes weken verstreken. Er zijn tijdens de bezwaartermijn twee bezwaarschriften ingediend. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft deze bezwaarschriften momenteel in behandeling en brengt hierover een advies uit aan het college van B&W. Het indienen van bezwaren betekent niet dat de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning is geschorst. De omgevingsvergunning is dus in werking getreden. Dat betekent dat de werkzaamheden in het gebied starten.

Werkzaamheden van start

Aannemer Van Gelder is vandaag in opdracht van het COA gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Daarna worden de units geplaatst en wordt het terrein verder ingericht. Naar verwachting opent het asielzoekerscentrum in oktober 2016 de deuren.

azcbegin 1 azcbegin 2 azcbegin 3