Nieuwe inrichting voor deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

Nieuwe inrichting voor deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark.

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel. Om de nieuwe inrichting mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming ‘natuur’. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 18 mei ter inzage. Het plan werd gisteravond toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst in De Koppel. 

Het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg krijgt in het najaar een nieuwe inrichting. Het deelgebied Radewijkerbeek (als laatste bij het Vechtpark Hardenberg) bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst 14 hectare groot.

Natuur en ruimte voor water.

Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. De oever van de Vecht wordt hiervoor over de hele lengte ontsteend en deels verflauwd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Tussen de dijk en de Twenteweg wordt een poel aangelegd. Hier kan met name de knoflookpad goed leven.

Vechtarm.

In het gebied ligt een oude Vechtarm. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. In het verlengde van de oude Vechtarm, wordt een ondiepe geul gegraven die aansluit op de oevers van de Vecht. Deze geul zorgt ervoor zorgt dat het water in de Vecht beter doorstroomt bij hoog water. Bij normale waterstanden staat deze geul droog.

Wandelpaden.

In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden er onverharde wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de verharde wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende onverharde paden.

Beheer en start van de werkzaamheden.

Het gebied Rheezermaten wordt in de toekomst beheerd door Staatsbosbeheer. Hierbij wordt vee ingezet voor de begrazing van het gebied. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden in het gebied op z’n vroegst op 1 oktober 2017 starten. De startdatum is afhankelijk van de waterstand in de Vecht.