Meer muskus- en beverratten gevangen in Vechtstromengebied

17 januari 2017 Nieuws

Meer muskus- en beverratten gevangen in Vechtstromengebied.

Vorig jaar werden 325 beverratten gevangen in het gebied van waterschap Vechtstromen. In 2016 waren dat er nog 145. Ook werden 4320 muskusratten gevangen. Een toename van bijna 500 stuks ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar werden meer uren besteed aan het vangen van de dieren die een gevaar vormen voor kades en dijken door hun graafgedrag.

Muskus- en beverratten.

Dagelijks bestuurslid Ria Broeze: “De (oostelijke) waterschappen hebben een wettelijke taak om de muskus-en beverratten te bestrijden om de waterveiligheid en de volksgezondheid te bewaken. We vangen muskus- en beverratten, omdat zij gangen en holen graven in bijvoorbeeld dijken en taluds. Hierdoor verzwakt een dijk en kan deze (deels) instorten. Met als gevolg een mogelijke overstroming. Het doden van dieren is nooit leuk, maar het is noodzakelijk om veiligheid of volksgezondheid te bewaken. Dat doen we op een zo humaan mogelijke manier en om dat te waarborgen betrekken we diverse dier(beschermings)organisaties bij dit werk.”

Muskusratten.
De piek van de vangsten lag vorig jaar in het zuidwestelijk deel van het gebied van het waterschap, in de omgeving van Wierden, Rijssen en Nijverdal. Ongeveer 34% van de gevangen muskusratten werd daar gevangen. In 2016 is de bestrijding verder geïntensiveerd en zijn er door de bestrijders meer uren ingezet. Dat heeft geresulteerd in meer vangsten. “Ook in 2017 wordt de druk op de bestrijding gehouden, om daarmee binnen enkele jaren de populatie verder onder controle te krijgen en ook het aantal vangsten te laten dalen. Dat zal onder andere gebeuren door veegacties binnen de meest besmette gebieden. Daarbij wordt door de bestrijders van Vechtstromen samengewerkt, maar ook door waterschappen onderling. Het doel is om de populatie de komende jaren minimaal te halveren”, legt coördinator Herman Berkhof uit.

Beverratten

Beverratten worden voornamelijk gevangen in het Alte Picardikanaal, de gehele Vecht, het Schoonebekerdiep, de Dinkel en aanliggende gebieden. Berkhof: “De toename van de vangsten heeft te maken met een andere aanpak van de bestrijding in Duitsland en de zachte winters van de afgelopen jaren. In strenge winters neemt de populatie op een natuurlijke wijze af, omdat de beverrat niet goed tegen strenge vorst kan. In 2016 zijn door de bestrijders al extra uren ingezet en die ureninzet wordt in 2017 verder uitgebreid. Vechtstromen is samen met andere oostelijke waterschappen de poortwachter van Nederland voor de beverratbestrijding. Deze waterschappen pakken die taak serieus op. Ook in Duitsland wordt beoordeeld of de bestrijding verder geïntensiveerd kan worden. Dit mede vanwege de plaatsing van de beverrat op de Europese lijst van invasieve soorten die bestreden moeten worden. Samen hebben we dus nog een behoorlijke uitdaging.”

Waterschap Vechtstromen. 
Waterschap Vechtstromen zorgt voor schoon, veilig en voldoende water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Een van de belangrijkste taken is zorgen voor voldoende water in het gebied. Met peilbeheer regelt het waterschap een zo optimaal mogelijke waterstand in sloten, kanalen en beken. Door water vast te houden, af te voeren en aan te voeren wordt het waterpeil gereguleerd. Stuwen, gemalen, sluizen en inlaten helpen hierbij. Het gebied van Vechtstromen telt 23 gemeenten en heeft een oppervlakte van circa 225.000 hectare. Het waterschap beheert 4800 kilometer aan rivieren, beken en andere watergangen.

Onderstaande foto’s (archiefmateriaal van VechtdalDichtbij) geven vooral beeld van diverse vallen op de Vecht om -in tegenstelling tot muskusratten- bovengronds de beverratten te vangen om ze daarna binnen 24 uur te kunnen doden. Deze vangstmethode betreft een wettelijke aangelegenheid. De aanwezigheid van beverratten is vooral ook herkenbaar aan de achtergelaten uitwerpselen op de oevers.