Convenant bollenteelt opnieuw ondertekend

24 april 2017 Nieuws

Convenant bollenteelt opnieuw ondertekend.

Het convenant bollenteelt dat de bollensector, LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg in 2014 hebben gesloten, heeft in de afgelopen jaren z’n waarde bewezen. Daarom hebben de partijen het convenant voor een nieuwe periode van drie jaar ondertekend.

Convenant

De afspraken gaan over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de regels die daarbij in acht worden genomen. Zo hebben de partijen afgesproken dat er niet wordt gespoten bij bepaalde weersomstandigheden. Naast gevoelige bestemmingen zoals woonpercelen, scholen, campings en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden teeltvrije zones in acht genomen. Ook is er in het convenant afgesproken dat bollentelers aanwonenden over hun perceelkeuze informeren.

Evaluatie

Het convenant is voor het eerst geëvalueerd in het voorjaar van 2015. Deze evaluatie heeft geleid tot een kleine aanpassing in het convenant.  In 2016 is het convenant opnieuw geëvalueerd. Daarbij is afgesproken om het convenant op een paar punten aan te passen.

Alle partijen zijn het erover eens dat het convenant in de afgelopen jaren goed heeft gewerkt.  De telers die het convenant hebben ondertekend, hebben zich aan de afspraken gehouden. Omwonenden van percelen waarop bloembollen worden geteeld zijn geïnformeerd, de afgesproken teeltvrije zones zijn in acht genomen en de telers zijn aanspreekbaar op hun gedrag. De verlenging van het convenant geeft de mogelijkheid om – binnen voor de telers redelijke grenzen – ambitieus op zoek te gaan naar verdere verduurzaming van de bollenteelt. Dit is belangrijk, nu de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen door de RIVM nog wel een aantal jaren op zich laten wachten.

Nieuw convenant

Veel afspraken blijven in het nieuw ondertekende convenant hetzelfde. Wel is het convenant op aantal punten aangepast. Bij het bespuiten van de planten maken de telers gebruik van de best beschikbare technieken. Daarbij houden zij rekening met de windrichting en windsterkte. Ook streven de telers ernaar het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen actief terug te dringen. De komende jaren worden gezamenlijk de mogelijkheden verkend om de teelt door de toepassing van nieuwe technieken nog verder te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is de bestrijding van aaltjes door de aanplant van Tagetes (Afrikaantjes).